นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายนี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณซึ่งเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ www.fpsshop.com โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้

 1. การใช้บริการ การใช้บริการต่างๆบนเว็บไซต์มีทั้งส่วนที่เป็นสาธารณะ (บุคคลทั่วไปหรือสมาชิกสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้อง Login เข้าสู่ระบบ) และส่วนที่ใช้งานได้เฉพาะสมาชิก (ต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ลงทะเบียนไว้แล้ว)
  • บุคคลทั่วไปสามารถดำเนินการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ได้แม้ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกบันทึกและปกปิดจากสาธารณะไว้อย่างปลอดภัย
  • สมาชิกสามารถใช้งานการรีวิวสินค้า หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆบนเว็บไซต์ได้ แต่เราไม่แนะนำให้คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในส่วนที่แสดงผลเป็นสาธารณะโดยไม่จำเป็น หากคุณสมัครใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเอง FPS shop จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นในภายหลัง
 2. การสมัครสมาชิก การสมัครสมาชิกของคุณอยู่ภายใต้ดุลพินิจและความสมัครใจของคุณเอง FPS shop มิได้บังคับว่าจะต้องสมัครสมาชิกแต่อย่างใด
  • เมื่อทำการสมัครสมาชิกแล้วถือว่าคุณเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการโดยสมบูรณ์
  • กรณีที่สงสัยว่าถูกผู้อื่นแอบอ้างใช้ชื่อและข้อมูลส่วนตัวต่างๆเช่นเบอร์โทร หรืออีเมล์ มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก สามารถร้องขอให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ตรวจสอบได้ โดยติดต่อเข้ามาตามช่องทางต่างๆที่สะดวก หากพบการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคุณทางผู้ดูแลยินดีให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการเอาผิด รวมถึงคืนสิทธิ์ที่พึงจะมีให้แกเจ้าของข้อมูลตัวจริงทันที
 3. การปกปิดข้อมูล รายละเอียดข้อมูลของสมาชิกที่มีการส่งผ่านแบบฟอร์มสมัครสมาชิกจะได้รับการปกปิดจากสาธารณะและไม่มีการส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลที่ 3 อย่างเด็ดขาด
 4. การส่งต่อข้อมูล FPS shop จะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เฉพาะกรณีที่ได้รับการร้องขอจากศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น เนื่องจาก FPS shop จำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 5. การใช้ข้อมูล FPS shop มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปและสมาชิกเพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและโปรโมชั่นได้
 6. การเก็บข้อมูล FPS shop จะทำการเก็บข้อมูลการซื้อขายไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงตามระยะเวลาอันสมควร โดยไม่น้อยกว่าอายุการรับประกันสินค้า เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขาย การรับประกันสินค้า และเพื่อสิทธิประโยชน์อื่นๆตามความเหมาะสม
  • เราสามารถลบข้อมมูลเก่าทิ้งได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์จะได้รับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อและใบเสร็จที่แนบไปพร้อมกับสินค้าเป็นหลักฐานการสั่งซื้อ กรุณาเก็บอีเมล์หรือใบเสร็จนั้นไว้เป็นหลักฐานตลอดอายุการรับประกัน
 7. การสำรองข้อมูล FPS shop ได้มีการสำรองข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ www.fpsshop.com ไว้อยู่เสมอ กรณีที่ข้อมูลลูกค้าสูญหายอันเกิดจากการทำงานที่ผิดพลาดของเซิฟเวอร์หรือจากความผิดปกติของระบบ ถือเป็นเรื่องสุดวิสัยที่สามารถเกิดขึ้นได้
  • หากข้อมูลที่สูญหายมีผลต่อลูกค้าทำให้สูญเสียสิทธิประโยชน์เช่น ส่วนลด หรือ แต้มสะสม ทางเว็บไซต์มีนโยบายในการชดเชยสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าตามความเหมาะสมโดยอ้างอิงจากหลักฐานการสั่งซื้อ
  • FPS shop ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสิทธิต่างๆให้กับลูกค้ากรณีที่ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลสำคัญบางอย่างได้ เช่น ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าที่หมดอายุประกันแล้ว หรือข้อมูลแต้มคะแนนสะสมในกรณีข้อมูลหายจากเหตุสุดวิสัย
 8. การลบข้อมูลส่วนบุคคล กรณีที่ต้องการลบข้อมูลส่วนตัวออกจากระบบ
  • สมาชิกสามารถร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบได้ FPS shop จะดำเนินการแจ้งให้สมาชิกยืนยันตัวตนก่อนทำการลบข้อมูล สมาชิกจำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานหรือเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อ FPS shop ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วจะดำเนินการลบข้อมูลภายใน 3 วันทำการ
  • ไม่สามารถลบข้อมูลการสั่งซื้อที่ยังอยู่ในการรับประกันสินค้าได้
 9. การยกเลิกการติดต่อ กรณีที่ไม่ต้องการรับข่าวสารหรือการติดต่อจาก FPS shop ผ่านช่องทางต่างๆ
  • สมาชิกสามารถร้องขอผู้ดูแลเว็บไซต์ให้ดำเนินการยกเลิกการส่งข่าวสารถึงสมาชิกได้ผ่านช่องทางติดต่อต่างๆที่สะดวก
 10. การลงโทษผู้กระทำความผิด FPS shop มีสิทธ์ในการยกเลิกสิทธิ์การเป็นสมาชิก กรณีที่สมาชิกที่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
  • แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ มีการปลอมแปลงข้อมูล หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวง
  • แสดงความไม่เคารพต่อกฎหมาย หรือดูหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • พยายามเจาะระบบหรือแฮคเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกท่านอื่น
  • มีพฤติกรรมการสแปมข้อมูล เช่นการแสดงความคิดเห็นซ้ำๆ ส่งข้อความหรือส่งคำสั่งซื้อซ้ำๆมากผิดปกติโดยตั้งใจ
  • แสดงข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ อันจะมีผลต่อเว็บไซต์และสมาชิกของเว็บไซต์โดยรวม

หมายเหตุ นโยบายต่างๆอาจมีการแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า